Lactatiekundige praktijk Irma Stark

Begeleiding bij borstvoeding

Kwaliteit


 WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

·        Borstvoeding beschermen en bevorderen

·        Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen

·        Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt

·        Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

WHO | International Code of Marketing of Breast-Milk Substituties

Link naar Nederlandse versie WHO code.

Privacybeleid 

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. (verantwoordingsplicht)

Privacy 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.  

Link naar NVL privacy beleid.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We raden een ieder aan dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart.   

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:  

·        Financiële geschillen  

·        Schending van de privacy  

·        Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige  

·        Onjuist of onvolledig advies  

·        Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer  

·        Gezondheidsschade voor moeder of kind  

·        Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.   

De klachtenprocedure van de NVL  

De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier. 

Klachtenprocedure NVL website.

Evaluatie formulier

Graag ontvang ik een evaluatieformulier als u de behoefte heeft om feedback te geven op de zorg die ik u geboden heb. Het evaluatieformulier is te downloaden via deze link: Evaluatieformulier.  

Het ingevulde evaluatieformulier kunt u via de mail mail@lactatiekundigepraktijkirmastark.nl aan mij terug sturen.